تبلیغات
☺☻خر تو خر☺☻

☺☻خر تو خر ☻☺ - 20 معمای تصویری به همراه پاسخ

سر خط خبرها

برای دیدن خبر ها به بخش خبر بروید
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 12 بهمن 1390
سلام اینم 20تامعمای تصویری با جوابهاشون.
1- در تصویر زیر پنج شكل برای شما مشخص شده و شما باید با كشف ارتباط منطقی بین این شكل ها، شكل ششم را حدس بزنید.
20 معمای تصویری     
19تای دیگه رو برو ببین خیلی جالبه
2- در تصویر یك خط مستقیم چند خانه از جدول را قطع كرده كه حاصل جمع اعداد این خانه ها 38 است. شما باید خطی رسم كنید كه حاصل جمع اعداد خانه هایی كه خط از آن ها عبور می كند بیشترین مقدار شود.
20 معمای تصویری      
3- به نظر شما چند مربع بزرگ و كوچك می توان رسم كرد كه هر یك از چهار گوشه آن مربع ها دقیقا" روی یكی از این نقاط قرار داشته باشد.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    
4- شكلی مركب از چهار دایره را مشاهده می كنید. به نظر شما می توان این شكل را بدون بر داشتن قلم از روی كاغذ كشید؟این دو شرط را بدانید كه نوك قلمتان هیچ خطی را بیش از یكبار نباید رسم كند و همچنین از روی خطوط قبلتان هم اجازه پرش ندارید.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
5- پنج سكه را در یك خط چیده ایم كه سه تای آن ها بزرگ هستند و دو سكه دیگر كوچكترند.مسئله این است كه باید با كمترین جابجایی این سكه ها را به شكل پایینی بچینیم . هر جابجایی یعنی اینكه دو سكه مماس با هم را باید با هم برداریم و به محلی كه در امتداد خط افقی باشد منتقل كنیم البته در هر جابجایی باید یكی از این دو سكه بزرگ و دیگری كوچك باشد ضمنا" حق چرخاندن زوج دو سكه ای را هم نداریم . یعنی در هر جابجایی، سكه ای كه در سمت راست بوده باید در سمت راست باقی بماند و سكه سمت چپ هم همینطور.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    
6- آیا می توانید فقط با جا به جا كردن دو چوب كبریت ، شكل زیر را به صورتی در بیاورید كه دارای چهار مربع مساوی باشد؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    
7- اعداد 1 تا 8 را درون دایره ها به گونه ای قرار بدهید كه هیچ دو عدد متوالی در كنار هم قرار نگیرند( با یك خط به هم وصل نشوند )برای مثال ، اگر 3در دایره بالایی قرار گیرد،هیچ كدام از اعداد 2و4 نباید در سه دایره زیر آن قرار داشته باشند.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    
8- در تصویر های زیر سه نما از یك مكعب نشان داده شده است كه هر وجه آن رنگی دارد . با توجه به این سه تصویر بگویید در نمای سوم مقابل وجهی كه به رنگ زرد است چه رنگی قرار دارد؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
9- در تصویر زیر آیا می توانید با كشیدن سه خط مستقیم هر دو دایره را در یك بخش قرار دهید.توجه داشته باشید ، از محلی كه قلم را روی كاغذ قرار می دهیدتا پایان خط كشی نباید نوك قلم را بردارید.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    
10- مربع زیر را با نوشتن اعداد 6 تا 25 طوری تكمیل كنید كه مجموع عدد های نوشته شده در هر سطر و هر قطر آن برابر 65 شود.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    
11- در شكل زیر برای رسیدن از A به D چند راه وجود دارد؟ ( البته به شرطی كه از یك نقطه دو بار عبور نكنید.)
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    
12- آیا می توانید فقط با برداشتن دو چوب كبریت و بی آن كه به چوب كبریت های دیگر دست بزنید این شكل را به صورتی در بیاورید كه در آن دو مربع باقی بماند؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
13- در تصاویر زیر سه نما از یك تاس نشان داده شده است. با توجه به این نما ها بگویید در نمای سوم،روی وجه مقابل 6 چه عددی وجود دارد؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    
14- مربع زیر را با نوشتن عدد های بین 5 تا 16 طوری تكمیل كنید كه مجموع عدد های نوشته شده در هر سطر و هر ستون و هر قطرش مساوی 34 شود.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    
15- آیا می توانید 9 شكل زیر را در جدول 9 خانه ای به قسمی قرار دهید كه در هر سطر یا ستون، هر دو شكل مجاور حد اقل دو اختلاف با یكدیگر داشته باشند؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    
16-آیا می توانید فقط با جا به جا كردن دو چوب كبریت سه مربع زیر، آن ها را به عدد (430) تبدیل كنید؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
17-آیا می توانی فقط با كشیدن دو تكه خط منحنی، دو اسب زیر را به چهار اسب تبدیل كنی؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    
18- اعداد از یك تا دوازده را درون دایره ها طوری قرار دهید،كه جمع اعدادی كه در امتداد یك ضلع مثلث ( سبز یا آبی ) قراردارند مساوی 26 باشد. هچنین جمع اعداد داخل دایره های قرمز 26 باشد.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    
19- شكل بعدی را حدس بزن.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما    

20- اعداد از 1 تا 9 را طوری در یك جدول نه خانه ای بگذار كه جمع اعداد هر ردیف و هر ستون و هر قطر مساوی عدد 15 بشود.

اینم جواب سوالات:
1- هر یك از شكل ها در حقیقت اعداد انگلیسی 1 تا 5 هستند كه به صورت قرینه در كنار خود قرار گرفته اند . پس شكل ششم هم باید قرینه عدد 6 باشد كه در كنار خود قرار گرفته است.
    
2- خط از خانه های 12و8و14و6و9و10و13 عبور كرده كه مجموع اعداد آن 72 است و بیشترین عددی است كه می توان با این روش به دست آورد.
    
3- مجموعا" 21 مربع كوچك و بزرگ.
    
4- روش كشیدن شكل با توجه به قانون های ذكر شده .
   


5- همانطور كه در شكل مشخص شده با چهار جا به جایی می توان این مسئله را حل نمود.
    
6- با توجه به شكل زیر جواب مشخص است.
    
7- به شكل نگاه كنید.
    
8- رنگ مقابل زرد در نمای سوم ، رنگ زرد است.
   
9- به شكل نگاه كنید.
    
10- به جدول زیر نگاه كن.
    
11- هشت راه:(ABCD) (AFED) (ABCED) (AFECD) (ABFED) (AFBCD) (AFBCED) (ABFECD).

12- به شكل نگاه كنید.
   
13- عدد مقابل 6 در تاس سه،شماره 5 است.به گسترده تاس توجه كنید.
    
14- به جدول كامل شده زیر نگاه كنید.
    
15- به جدول 9 خانه ای كامل شده نگاه كن.
    
16- با جا به جایی دو چوب كبریت سفید رنگ عدد 430 به سبك حروف ماشین حساب بدست می آید.
   
17- نقاش ایرانی قرن هفدهم این كار را انجام داده است.
    
18- ملاحظه می كنید كه جمع اعداد از هر طرف 26 می باشد.
    
19- با توجه به چرخش اشكال داخل مربع و تغییر جهت فلش و تغییر رنگ لوزی ، شكل زیر حاصل می شود.


20- به جدول نه خانه ای زیر مراجعه كن.
    


آرشیو مطالب
نظر سنجی
شما طرفدار كدام تیم هستید؟؟؟؟؟لینك رفقای خر تو خری
سخنی ماندگار
تصاویر تصادفی
ساعت
دیکشنری آنلاین
نمایشگر آی پی
آیا می دانید؟؟؟؟؟

شارژ ایرانسل

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا